Từ: 窒礙
Kí tự La Tinh: zhì ài
Antonyms:

暢通

(chàng tōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.