0
Từ: 稀飯
Kí tự La Tinh: xī fàn
Antonyms:

乾飯

(gān fàn)