Từ: 禍在燃眉
Kí tự La Tinh: huò zài rán méi
Antonyms:

安然無恙

(ān rán wú yàng)