Từ: 祛邪
Kí tự La Tinh: qū xié
Antonyms:

扶正

(fú zhèng)