Từ:
Kí tự La Tinh: zhòng
Antonyms:

(guǎ)


(shǎo)