Từ: 盤根錯節
Kí tự La Tinh: pán gēn cuò jié
Antonyms:

簡明扼要

(jiǎn míng è yào)