Từ: 疏遠
Kí tự La Tinh: shū yuǎn
Antonyms:

密切

(mì qiē)


親近

(qīn jìn)


親切

(qīn qiē)


親密

(qīn mì)






Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.