Từ: 異端
Kí tự La Tinh: yì duān
Antonyms:

正統

(zhèng tǒng)