Từ: 溫飽
Kí tự La Tinh: wēn bǎo
Antonyms:

飽暖

(bǎo nuǎn)


饑寒

(jī hán)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.