Từ: 湊攏
Kí tự La Tinh: còu lǒng
Antonyms:

分散

(fēn sàn)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.