Từ: 淺露
Kí tự La Tinh: qiǎn lù
Antonyms:

含蓄

(hán xù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.