Từ: 淺陋
Kí tự La Tinh: qiǎn lòu
Antonyms:

膚淺

(fū qiǎn)


精深

(jīng shēn)


淵博

(yuān bó)


廣博

(guǎng bó)


粗淺

(cū qiǎn)


譾陋

(jiǎn lòu)


蕪淺

(wú qiǎn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.