Từ: 消遣
Kí tự La Tinh: xiāo qiǎn
Antonyms:

失業

(shī yè)


遊玩

(yóu wán)


工作

(gōng zuò)


休息

(xiū xī)