Từ: 浩大
Kí tự La Tinh: hào dà
Antonyms:

巨大

(jù dà)


渺小

(miǎo xiǎo)


浩瀚

(hào hàn)


偉大

(wěi dà)


龐大

(páng dà)


宏大

(hóng dà)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.