Từ: 歪門邪道
Kí tự La Tinh: wāi mén xié dào
Antonyms:

正人君子

(zhèng rén jūn zǐ)


不二法門

(bù èr fǎ mén)


康庄大道

(kāng zhuāng dà dào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.