Từ: 栽種
Kí tự La Tinh: zāi zhǒng
Antonyms:

收成

(shōu chéng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.