Từ: 枯瘦
Kí tự La Tinh: kū shòu
Antonyms:

豐滿

(fēng mǎn)


肥胖

(féi pàng)