Từ: 杞人憂天
Kí tự La Tinh: qǐ rén yōu tiān
Antonyms:

若無其事

(ruò wú qí shì)


高枕無憂

(gāo zhěn wú yōu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.