Từ: 朋比為奸
Kí tự La Tinh: péng bǐ wéi jiān
Antonyms:

群策群力

(qún cè qún lì)


反戈一擊

(fǎn gē yī jī)


同心協力

(tóng xīn xié lì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.