Từ: 文弱書生
Kí tự La Tinh: wén ruò shū shēng
Antonyms:

赳赳武夫

(jiū jiū wǔ fū)