Từ: 數見不鮮
Kí tự La Tinh: shù jiàn bù xiān
Antonyms:

曇花一現

(tán huā yī xiàn)


曠世難逢

(kuàng shì nán féng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.