Từ: 提出
Kí tự La Tinh: tí chū
Antonyms:

撤回

(chè huí)


反對

(fǎn duì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.