Từ: 慈祥
Kí tự La Tinh: cí xiáng
Antonyms:

猙獰

(zhēng níng)


兇惡

(xiōng è)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.