Từ: 惶恐
Kí tự La Tinh: huáng kǒng
Antonyms:

鎮定

(zhèn dìng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.