Từ: 怒氣
Kí tự La Tinh: nù qì
Antonyms:

喜氣

(xǐ qì)