Từ: 廢約
Kí tự La Tinh: fèi yuē
Antonyms:

締約

(dì yuē)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.