Từ:
Kí tự La Tinh: yòu
Antonyms:

(lǎo)


(chéng)


(cháng)