Từ:
Kí tự La Tinh: gān
Antonyms:

(shī)


(qīn)


(qún)


(zhī)

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.