Từ: 常見
Kí tự La Tinh: cháng jiàn
Antonyms:

稀奇

(xī qí)


罕見

(hǎn jiàn)


少見

(shǎo jiàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.