Từ: 工筆
Kí tự La Tinh: gōng bǐ
Antonyms:

寫意

(xiě yì)