Từ: 岔道
Kí tự La Tinh: chà dào
Antonyms:

正道

(zhèng dào)


邪道

(xié dào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.