Từ: 寥若辰星
Kí tự La Tinh: liáo ruò chén xīng
Antonyms:

恆河沙數

(héng hé shā shù)


寥寥無幾

(liáo liáo wú jī)


寥若晨星

(liáo ruò chén xīng)


鳳毛麟角

(fèng máo lín jiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.