Từ: 寒冷
Kí tự La Tinh: hán lěng
Antonyms:

暖和

(nuǎn hé)


酷熱

(kù rè)


炎熱

(yán rè)


溫暖

(wēn nuǎn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.