Từ: 容光煥發
Kí tự La Tinh: róng guāng huàn fā
Antonyms:

筋疲力盡

(jīn pí lì jìn)


面黃肌瘦

(miàn huáng jī shòu)