Từ: 安如盤石
Kí tự La Tinh: ān rú pán shí
Antonyms:

危如累卵

(wēi rú léi luǎn)


累卵之危

(léi luǎn zhī wēi)


危如懸卵

(wēi rú xuán luǎn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.