Từ: 孟浪輕狂
Kí tự La Tinh: mèng làng qīng kuáng
Antonyms:

臨深履薄

(lín shēn lǚ báo)