Từ: 娶親
Kí tự La Tinh: qǔ qīn
Antonyms:

迎娶

(yíng qǔ)


入贅

(rù zhuì)


出嫁

(chū jià)