Từ: 姑爹
Kí tự La Tinh: gū diē
Antonyms:

姑媽

(gū mā)