Từ: 奸刁
Kí tự La Tinh: jiān diāo
Antonyms:

滑頭

(huá tóu)


奸險

(jiān xiǎn)


奸滑

(jiān huá)


忠厚

(zhōng hòu)