Từ: 大雪
Kí tự La Tinh: dà xuě
Antonyms:

小雪

(xiǎo xuě)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.