0
Từ: 大雨
Kí tự La Tinh: dà yǔ
Antonyms:

細雨

(xì yǔ)