Từ: 大相徑庭
Kí tự La Tinh: dà xiāng jìng tíng
Antonyms:

異口同聲

(yì kǒu tóng shēng)


兩相情願

(liǎng xiāng qíng yuàn)


大同小異

(dà tóng xiǎo yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.