0
Từ: 大家
Kí tự La Tinh: dà jiā
Antonyms:

個人

(gè rén)