Từ: 執法如山
Kí tự La Tinh: zhí fǎ rú shān
Antonyms:

手下留情

(shǒu xià liú qíng)


從寬發落

(cóng kuān fā luò)