Từ: 國營企業
Kí tự La Tinh: guó yíng qǐ yè
Antonyms:

民營企業

(mín yíng qǐ yè)