Từ: 國營
Kí tự La Tinh: guó yíng
Antonyms:

私營

(sī yíng)