Từ: 國泰民安
Kí tự La Tinh: guó tài mín ān
Antonyms:

內憂外患

(nèi yōu wài huàn)


國步艱難

(guó bù jiān nán)


民不聊生

(mín bù liáo shēng)


生靈塗炭

(shēng líng tú tàn)


戶有餘糧

(hù yǒu yú liáng)


家給人足

(jiā gěi rén zú)


民康物阜

(mín kāng wù fù)


狼煙四起

(láng yān sì qǐ)