Từ: 嘉言懿行
Kí tự La Tinh: jiā yán yì xíng
Antonyms:

為非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)