Từ: 命令
Kí tự La Tinh: mìng líng
Antonyms:

哀求

(āi qiú)


請求

(qǐng qiú)


懇求

(kěn qiú)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.