Từ: 呆板
Kí tự La Tinh: dāi bǎn
Antonyms:

靈活

(líng huó)


機靈

(jī líng)


活潑

(huó pō)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.