Từ: 呆板
Kí tự La Tinh: dāi bǎn
Antonyms:

靈活

(líng huó)


機靈

(jī líng)


活潑

(huó pō)